ANWB huurovereenkomst en algemene voorwaarden

Lees alstublieft voor het sluiten van de overeenkomst de voorwaarden en het contract. Door de 50% huurkosten te betalen bij de reservering verklaart u hiermee akkoord te gaan.

1 Partijen
A Verhuurder van het vakantiehuis
Handelsnaam:                 BedandBikeAmsterdam
Telefoonnummer:            +31646221522

E-mail:                            info@bedandbikeamsterdam.nl
Kamer van Koophandel:    55311814
Adres van vakantiehuis: Noorder IJdijk 107,  1023 NT, Amsterdam,  Nederland

B Huurder van vakantiehuis
Naam+ voorletter  .....................................................................................................................
Straat+huisnr..............................................................................................................................
Postcode+woonplaats...............................................................................................................
Telefoonnummer.........................................................................................................................
Nr identiteitsbewijs.....................................................................................................................

Ondergetekenden; A verhuurder van het vakantiehuis, hierna te noemen 'Verhuurder' en ondergetekende B Huurder van vakantiehuis,  hierna genoemd 'Huurder' verklaren deze huurovereenkomst te zijn aangegaan volgens de volgende bepalingen en voorwaarden.

2 Huur en verhuur
Partijen sluiten hierbij een overeenkomst van huur en verhuur van een vakantiehuis -verder te noemen het verblijf- met daarbij behorende inventaris, aan partijen bekend en gespecificeerd op de aanwezige lijst. De lijst dient door beide partijen gecontroleerd te worden en geparafeerd.

Naam:                     Het Tuinhuis
Gelegen te              Amsterdam Noord
Het verblijf mag worden gebruikt door maximaal 5 personen.

3 Huurperiode
De huurperiode gaat in                          -     -     -20            om             uur
en eindigt op                                        -    -      -20            om             uur

Op bovengeoemde tijd dient de huurder zich op onderstaand adres te melden, voor het in ontvangst nemen/inleveren van de sleutel van het verblijf, instructies, formaliteiten en dergelijke.

Afhaaladres
Straat en huisnummer:                  Noorder IJdijk 107
Postcode en woonplaats:                1023 NT Amsterdam

4 Huurprijs, borg en aanbetaling

Huurprijs totaal €                           inclusief 6% omzetbelasting (BTW)
Bedrag in letters
Overige kosten
Borgsom  €250
Toeristenbelasting  5,5%
Vooruitbetaling €                            restantbedrag               
Restantbedrag te voldoen voor           --           --             (3 maanden voor de aanvang van de huurperiode)

Betalingswijze per bank
Bankrekeningnummer:                 708237576 CF Engelhard, Amsterdam
IBAN:                                          NL61SNSB0708237576 
BIC:                                            SNSBNL2A 

Bij betalingswijze via Paypal wordt gevraagd naar ons email adres:  info@bedandbikeamsterdam.nl
Betalingswijze per cheque is niet mogelijk.

5 Verzekering
Verhuurder heeft  m.b.t. het verblijf een inboedel en opstalverzekering afgesloten inclusief brand en diefstal bij
Nationale Nederlanden  Schadeverzekerings Mij.N.V. polisnr 5444-0020358 en 5444-0020359,
Eigen risico verhuurder  € 250

6 Contactpersoon
Contact 1                  Anrik Engelhard, Noorder IJdijk 107
Telefoonnummer:      +31(0)646221522

Contact 2                  Carla van Beek,  idem als  1
Telefoonnummer:      +31(0)646624074

Contact 3                  Ruben Heikoop, Noorder IJdijk 95
Telefoonnummer:      +31(0)640240235

7 Nadere afspraken


8 Ondertekening
Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend

Datum                                           Plaats

Handtekening Huurder

Handtekening Verhuurder

Voorwaarden Huur Vakantiehuis

A Verplichtingen verhuurder
De verhuurder is verplicht
Het verblijf tijdig zoals in deze huurovereenkomst is afgesproken ter beschikking te stellen; Voor het verblijf met inventaris een deugdelijke opstal en inboedelverzekering te hebben die ook schade tijdens verhuur dekt;

Ervoor zorg te  dragen dat de terreinbeheerder huurder toegang verschaft tot het terrein waar het verblijf zich bevindt;
Voldoende instructie vooraf te geven voor het gebruik van het verblijf en toebehoren.

B Verplichtingen huurder
Huurder is verplicht:
De verschuldigde huur- en borgsom respectievelijk annuleringskosten te volden, ook al gebruikt hij het verblijf niet of voor een kortere periode;
Het verblijf zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming te gebruiken;
De instructies van de verhuurder op te volgen;
Het verbljf niet aan andereren in gebruik te geven of te verhuren;
Zorg te dragen voor de naleving van het terrein- of huisreglement door het gezelschap waar huurder deel van uitmaakt;

Het verblijf tijdig en in dezelfde staat op te leveren als bij aanvang van de huurperiode behoudens normale slijtage.

C Borg
Bij aanvang van de huurperiode betaalt de huurder een borg aan verhuurder. Dit bedrag zal aan huurder, zonder inhouding van administratiekosten of dergelijke  worden terugbetaald aan huurder onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder nog verschudigd zal zijn.

D Annulering huurder
Huurder dient schriftelijk, bij voorkeur aangetekend, te annuleren.
Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:

15% van de huurprijs bij annulering langer dan 3 maanden voor de aanvang van de huurperiode;
50% van de huurprijs bij annulering langer dan 2 maanden maar niet langer dan 3 maanden voor de aanvang van de huurperiode;
70% van de huurprijs bij annulering langer dan 1 maand maar niet langer dan 2 maanden voor de aanvang van de huurperiode;
90% van de huurprijs bij annulering vanaf 1 dag maar niet langer dan 1 maand voor de aanvang van de huurperiode;
100% van de huurprijs bij annulering op de aanvangsdag van de huurperiode.

Indien het verblijf voor (gedeeltelijk) overeengekomen periode alsnog wordt verhuurd aan een derde, worden de annuleringskosten verminderd met de huuropbrengst. Verhuurder mag een vast bedrag van €25 alsmede redeljke kosten in verband met de annulering in rekening brengen aan de huurder.

E Niet nakoming
1 Komt een van de partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming van een bizondere aard of geringe omvang is.

2 Bij ontbinding bestaat tevens aanspraak op een vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming aan deze partij zelf kan worden toegerekend. Als de vakantie door de tekortkoming geheel of gedeeltelijk is bedorven kan de huurder hier een schadevergoeding voor eisen. Bij ontbinding respectievelijk gedeeltelijke ontbinding wegens tekortkoming van de verhuurder restitueert hij de eventueel betaalde huur en borgsom in verhouding met de ontbinding.

3 Wordt het verblijf niet of niet tijdig afgeleverd dan heeft huurder recht op 25% van de huursom, behoudens het recht op volledige schadevergoeding, zoals genoemd in lid 1.

4 Ontruimt huurder het verblijf later dan overeengekomen, dan heeft verhuurder recht op evenredige vermeerdering van de huursom en  vergoeding van de daardoor ontstane schade gedurende de huurperiode.

F Kosten tijdens verhuur
De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie komen voor rekening van de verhuurder. Huurder dient contact op te nemen en toestemming van verhuurder te vragen voor hij opdracht geeft tot onderhoud of reparatie van het verblijf. Terugbetaling van de gemaakte kosten geschiedt op vertoon van gespecificeerde nota's.

G Schade
1 Bij elke schade door verlies, inbeslagname en aanzienlijke beschadiging van het verblijf, inventaris, treedt huurder in overleg met de verhuurder. Huurder houdt zich aan de instructies van de verhuurder.

2 Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade en daarmee verbandhoudende kosten, tenzij de schade wordt gedekt door de voor het verblijf afgesloten verzekering welke  ingevolge deze overeenkomst verzekerd had behoren te zijn. Dit bedrag is maximaal het eigen risico.

3 Indien de verhuurder eigen risico in rekening. wordt gebracht zal deze verhaald worden op de huurder.

H Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Indien terzake een geschilleninstantie  bevoegd is, kan het geschil ook aan die instantie worden voorgelegd.

bijgewerkt 17/4/13

---
laatst bijgewerkt: 2013-03-27